Afdrukken

Het Bosvlindertjes Reglement

 

Pdf Download

U kunt deze als pdf bestand downloaden en afdrukken.

Ofwel hieronder rechtstreeks te lezen.

Huishoudelijke Reglement

Huishoudelijk reglement

kinderdagverblijf de bosvlindertjes

 

1.Algemeen

 

Kinderdagverblijf De Bosvlindertjes is in behandeling voor de vergunning van Kind en Gezin.

Het kinderdagverblijf voldoet aan de eisen die de overheid stelt en werkt onder permanente begeleiding van Kind en Gezin.

 

Organiserend bestuur.

 

Het kinderdagverblijf De Bosvlindertjes is een venootschap.

De contactpersonen van het organiserend bestuur zijn:

Tricarico Vanessa & Ranson Silvie

P. de Neveplein 18

8300 Westkapelle

Telefoon:0494/667119

0474/116553

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contactpersoon van het kinderdagverblijf.

 

De dagelijkse leiding is in handen van Tricarico Vanessa & Ranson Silvie. Als leidinggevenden coördineren zij de activiteiten, en onderhouden het contact met de ouders, de externe instanties en derden.

 

De leidinggevenden zijn te bereiken in het kinderdagverblijf van maandag tot vrijdag tussen 7u en 18.30 uur of op afspraak.

 

De contactgegevens van het kinderdagverblijf zijn:

Kinderdagverblijf De Bosvlindertjes

P. de Neveplein 18

8300 Westkapelle

tel: 0494/667119

0474/116553

e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Doelgroepomschrijving

 

Het kinderdagverblijf richt zich op kinderen die nog niet naar de kleuterschool gaan. Alle kinderen zijn welkom bij ons. Kinderen met extra zorgbehoeften (bv. een kind met een handicap) krijgen gepaste begeleiding en worden samen met andere kinderen opgevangen. Wij zijn hiervoor professioneel uitgerust en bieden optimale ontplooiingskansen aan de kinderen.

 

 

Verzekeringen

 

Het kinderdagverblijf heeft een verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid voor het personeel en de kinderen, alsook een verzekering tegen lichamelijk ongevallen voor de opgevangen kinderen afgesloten.

 

Aangifte van schade of ongevallen moet binnen de 24 uur na de feiten gebeuren aan de leidinggevende of haar vervanger. De leidinggevende brengt de verzekeringsinstelling op de hoogte.

Wij zijn namelijk niet verantwoordelijk voor verlies en beschadiging van persoonlijk materiaal van ouder en kinderen door onbekenden.

 

Bereikbaarheid in noodgevallen

 

In geval van nood zijn de leidinggevenden buiten de openingsuren van het kinderdagverblijf bereikbaar op de nummers: 0494/667119 of 0474/116553 Wij willen je met aandrang vragen dit nummer enkel te bellen in uitzonderlijke noodgevallen.

 

Klachtenbehandeling

 

Wij nodigen je uit om bedenkingen en klachten onmiddellijk te bespreken met de leidinggevenden. Samen zullen we trachten tot een oplossing te komen.

 

Je kan je klacht ook schriftelijk bezorgen aan de leidinggevende. We garanderen je dat elke klacht op een efficiënte en doeltreffende manier geregistreerd, behandeld en beantwoord wordt.

 

Indien je van mening bent dat je klacht ontoereikend beantwoord werd, kan je je wenden tot de Klachtendienst van Kind en Gezin, Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel. Je kan dit doen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 02-533 14 14.

 

Opnamebeleid

 

Als er geen vrije plaats is in ons kinderdagverblijf, wordt je opvangvraag op een wachtlijst genoteerd. Op de wachtlijst noteren wij volgende gegevens: naam, adres, telefoonnummer, vermoedelijke opvangdatum, geboortedatum of vermoedelijke bevallingsdatum.

 

Wanneer een plaats vrijkomt, wordt op basis van een aantal objectieve criteria beslist aan wie de plaats wordt toegekend.

In ieder geval wordt voorrang gegeven aan:

– broertjes of zusjes van kinderen die reeds aanwezig zijn in de crèche

- werkende ouders

- opvang omwille van pedagogische motieven

- alleenstaande ouders.

-kinderen in een crisis situatie

Wij hebben plaats voor 18 kinderen die samen in een verticale groep zitten.

 

 

Openingsdagen en openingsuren

 

Het kinderdagverblijf is open van maandag tot vrijdag van 7u00 tot 18u45.

Enkel op afspraak kunnen de kindjes bij ons terecht van 6u45 tot 19u30.

 

In december is het kinderdagverblijf gesloten voor de jaarlijkse vakantie. De vakantie duurt nooit langer dan twee aaneensluitende weken. Het kinderdagverblijf maakt jaarlijks, uiterlijk op 31 december, de vakantiedata van het volgende jaar bekend, via een schriftelijke mededeling.

Bijkomende sluitingsdagen zullen worden vastgelegd. Wij delen je deze minstens één maand vooraf mee, via een schriftelijke mededeling.

De lijst met de sluitingsdagen en de vakantieperiode is steeds beschikbaar op het bureau van de leidinggevende.

 

Intern werkingskader

 

 

Principes van ons pedagogisch beleid

 

Het kinderdagverblijf zorgt voor de opvoeding en de verzorging van de opgevangen kinderen. Het kinderdagverblijf wil een veilig, kindvriendelijk klimaat scheppen dat de ontwikkeling van de kinderen bevordert en hun alle kansen biedt om hun talenten en vaardigheden te ontplooien elk op hun eigen tempo.

 

Om dit te verwezenlijken werkt het kinderdagverblijf volgens de criteria die Kind en Gezin vooropstelt in het kwaliteitshandboek. Wij besteden bijzondere aandacht aan individualisering, zelfredzaamheid, flexibiliteit, structureren, bewegingsvrijheid en veiligheid. Het kinderdagverblijf gebruikt ook het zelfevaluatie-instrument voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen in de opvang (ZIKO).

 

De kinderen verblijven in een vaste leefgroep van maximum 18 tegelijkertijd aanwezige kinderen . Het is dan ook een verticale groep. Vanaf de leeftijd van 0 tot ze naar de basisschool gaan.

 

Voor meer informatie over de dagindeling, de slaap- en eetgewoonten en de spelactiviteiten kan je steeds terecht bij de leidinggevende.

 

Principes voor onze samenwerking met externen

 

De samenwerking met de school Windekind zorgt ervoor om de overstap zo vlot mogelijk te laten verlopen eenmaal ze klaar zijn voor de peuterklas.De kinderen maken geleidelijk aan kennis met de peuterklas. Eerst brengen zij een kwartiertje door bij de grotere kinderen, samen met de vertrouwde begeleidster. Tot we zien dat ze een vertrouwde omgeving krijgen en er klaar voor zijn.

 

Meer informatie hierover kan je bij de leidinggevende krijgen.

 

Principes voor onze samenwerking met ouders en kinderen

 

De leidinggevenden willen nauw met je samenwerken. Zij informeren je over het verloop van de opvang en de pedagogische aanpak. Zij houden je op de hoogte van de

vorderingen van je kind. Er is regelmatig overleg over de aanpak van je kind. We nodigen je uit om te praten over je kind en zijn eigenheden. Op die manier kunnen we ons in de opvang afstemmen op de individuele noden van jouw kind. Je kan met je vragen over de gezondheid, de ontwikkeling en de activiteiten van je kind terecht bij de leidinggevende.

 

Om ons pedagogisch aanbod zo goed mogelijk af te stemmen op de ontwikkelingsnoden van je kind zullen wij regelmatig de motorische, sociale, emotionele, verstandelijke en taalontwikkeling van je kind observeren.

 

Het basisprincipe van ons kinderdagverblijf is dat we respect hebben voor elk kind, voor zijn eigenheid en zijn persoonlijkheid. We zorgen voor een stimulerende omgeving met speelgoed en activiteiten die aangepast zijn aan de leeftijd en de interesses van de kinderen, waardoor je kind geboeid en betrokken bezig kan zijn. Tegelijkertijd zorgen we voor geborgenheid, we bieden overzichtelijke structuur en regelmaat en we respecteren het ritme van het kind, met het oog op het welbevinden van elk kind

 

Het kinderdagverblijf beschikt over een team deskundige begeleiders, die beantwoorden aan de diplomavereisten van Kind en Gezin. Alle medewerkers volgen regelmatig bijscholing, minimum 1 dag per werkjaar.

 

Meer informatie over samenwerking met ouders en kinderen kan je bij de leidinggevende krijgen.

 

 

Wederzijdse afspraken tussen ouders en kinderdagverblijf

 

 

Opvangplan

 

De startdatum van de opvang en de individuele dag- en uurregeling worden in een schriftelijke overeenkomst vastgelegd. Deze is zowel bindend voor de ouders als voor het kinderdagverblijf.

 

Elke wijziging in deze dag- en uurregeling wordt schriftelijk vastgelegd tussen de ouders en de leidinggevende.Wanneer je het opvangplan wil wijzigen, neem je contact op met de verantwoordelijke om de nieuwe afspraken te maken.

 

Iedereen heeft 21 respijtdagen. Dit wil zeggen dat iedereen 21 dagen heeft die ze kunnen gebruiken om verlof te nemen buiten de sluitingsdagen.Of bij ziekte met een geldig doktersbewijs worden die dagen niet aangerekend maar afgetrokken van de respijtdagen.

 

 

Eventueel: Wanneer je je systematisch niet houdt aan het opvangplan, zullen wij de nodige maatregelen moeten treffen.. Het is daarom belangrijk dat je veranderingen in het opvangplan bespreekt met de leidinggevende.

 

Breng- en haalmomenten

 

Als ouder heb je toegang tot alle lokalen waar je kind verblijft.

 

Binnen de afgesproken dag- en uurregeling mag je je kind op elk moment brengen of afhalen. Om de rust van de peuters niet te verstoren vragen we je wel om je peuter bij voorkeur niet af te halen tijdens het middagdutje van 12 tot 14 uur.

 

Tijdens de breng- en haalmomenten kan je (schriftelijke of mondelinge) informatie uitwisselen met de leidinggevende.

 

Je moet je kind ten laatste 5 minuten voor sluitingstijd afhalen. Bij laattijdig afhalen krijg je een verwittiging. Bij herhaaldelijk laattijdig afhalen zullen wij je vragen om een andere oplossing te zoeken. Indien je niet meewerkt, kan dit leiden tot een beëindigen van de opvang.

 

 

Het kinderdagverblijf vertrouwt de kinderen alleen toe aan de personen die uitdrukkelijk worden vermeld in de overeenkomst. Je verwittigt vooraf de leidinggevende wanneer iemand anders je kind komt afhalen.

 

Wanneer er in de loop van de opvang een wijziging is in de verblijfsregeling van je kind (bv. bij echtscheiding), dan moet je dit onmiddellijk melden aan de leidinggevende.

 

Invulformulier met kindgegevens

 

Wij vragen je om een formulier (een inlichtingenfiche) in te vullen waarop meer informatie staat over de gewoontes en eigenheden van je kind, belangrijke medische gegevens, de telefoonnummers waarop je bereikbaar bent en jouw wensen over de opvang.

 

Voeding

 

Behoudens onvoorziene omstandigheden ontbijten de kinderen in familiekring. Enkel op verzoek van de ouders en indien mogelijk voor onze organisatie, geven wij het flesje of boterham van uw kindje voor 8u 's morgens.

Ons kinderdagverblijf zorgt tijdens de dag voor maaltijden die aangepast zijn aan de leeftijd van jouw kind. De maaltijden zijn vers bereid. De samenstelling van het menu en van de bereiding gebeurt onder toezicht van leidinggevende. Het menu van de week hangt uit in het kinderdagverblijf.

Wanneer je kind een dieet moet volgen zoals bv. een glutenvrij dieet , of wanneer je speciale wensen hebt zoals bv. vegetarisch voedsel, zal het kinderdagverblijf hieraan in de mate van het mogelijke tegemoetkomen. Gelieve hierover afspraken te maken met de leidinggevende.

 

Flesvoeding voor baby’s en/of bijzondere dieetproducten dien je zelf mee te brengen. Je bezorgt het kinderdagverblijf informatie over het product, de bereidingswijze en – voor dieetproducten – de nodige medische achtergrondinformatie.

 

Kleding en verzorging

 

Het ochtendtoilet gebeurt thuis. Je kind wordt gewassen en gekleed naar de opvang gebracht. We vragen om reservekleding en kledij om buiten te spelen mee te brengen. Elk kind heeft een eigen kastje om persoonlijke spulletjes op te bergen.

 

De luiers voor je kind dien je niet zelf mee te brengen. De pampers zijn van het merk Pampers en zijn inbegrepen in de dagprijs. Indien jullie andere pampers willen mogen jullie die altijd meebrengen maar de dagprijs blijft hetzelfde.

 

Het kinderdagverblijf zorgt voor handdoeken en verzorgingsproducten, die hoef je dus niet mee te brengen. Maar wanneer je kind bijzondere verzorgingsproducten nodig heeft, breng je die zelf mee.

 

Vaccinaties

 

In België is alleen het vaccineren van jonge kinderen tegen polio verplicht. Het is echter sterk aanbevolen om je kind te vaccineren volgens het vaccinatieschema van de Hoge Gezondheidsraad, dat Kind en Gezin toepast. Wanneer je kind onvoldoende immuun is voor ziekten zoals difterie, kinkhoest, klem, hersenvliesontsteking, mazelen, bof, rode hond of hepatitis B, kan dit ernstige verwikkelingen voor je kind tot gevolg hebben. Ook lopen andere kinderen en personeelsleden in de opvang het risico om besmet te worden. Dit is vooral gevaarlijk voor baby’s die nog niet gevaccineerd werden of voor zwangere vrouwen.

 

Preventiemaatregelen ter voorkoming van wiegendood.

 

Om het risico op wiegendood zo klein mogelijk te maken nemen wij in het kinderdagverblijf een paar preventieve maatregelen:

 

Opvang van een ziek kind

 

Zieke kinderen kunnen niet in het kinderdagverblijf terecht. Het is daarom een goed idee om op voorhand oplossingen te hebben voor het geval dat je kind 's ochtends ziek zou zijn en je dringend alternatieve opvang nodig hebt.

 

Een kind dat niet te ziek is, kan in het kinderdagverblijf terecht wanneer de leidinggevende akkoord is. Beoordeel zelf de algemene toestand van je kind of het kan meedoen aan de normale activiteiten in de opvang, hou zeker ook rekening met besmettingsgevaar voor andere kinderen, geef het kinderdagverblijf informatie over eventuele medicatie en verzorging, laat je telefoonnummer achter en zorg ervoor dat je steeds telefonisch bereikbaar bent. We vragen je met aandrang om ook niet onmiddellijk zichtbare medische problemen te signaleren aan de leidinggevende, vooral wanneer er om die reden bijzondere waakzaamheid nodig is of wanneer er eventueel gevaar kan zijn voor de gezondheid van andere kinderen en de begeleiders.

 

De leidinggevende heeft steeds het laatste woord in de beslissing of je kind al dan niet naar de opvang kan. Bij de beslissing denken we aan het belang van jouw kind, en ook aan het belang van de andere opgevangen kinderen. Wij volgen hiervoor en citeren uit de infectieklapper van Kind en Gezin:

 

 

Het kinderdagverblijf zal alle ouders verwittigen wanneer er een besmettelijke ziekte in de opvang is, zodat je weet dat er kans bestaat dat je kind met een besmetting in aanraking is gekomen. Om de privacy van de betrokken ouders en hun kind te beschermen, zijn deze waarschuwingen steeds anoniem.

 

Regeling wanneer je kind ziek wordt of een ongeval krijgt tijdens de opvang

 

Zorg ervoor dat de inlichtingenfiche over je kind in het kinderdagverblijf altijd volledig is. Geef veranderingen in de gegevens over de gezondheid van je kind, jouw telefoonnummers of de huisarts onmiddellijk door.

 

Wanneer je kind in de loop van de dag ziek wordt, neemt de leidinggevende contact op met jou. Samen wordt er naar een passende oplossing gezocht. In ons kinderdagverblijf wordt een koortswerend middel toegediend als uw kindje meer dan 38,5 C heeft. Indien we de ouders niet kunnen bereiken bellen we de dokter op die door de ouders opgegeven is als behandelende arts. Eventuele medische kosten vallen ten laste van de ouders. In noodgevallen dienen de verantwoordelijken de eerste zorgen toe. In ernstige gevallen wordt de hulpdienst gewaarschuwd.De kosten verbonden aan deze medische tussenkomsten zijn ten laste van de verzekering van het kinderdagverblijf.

 

Medicatie

 

Het kinderdagverblijf geeft nooit op eigen initiatief medicatie aan de opgevangen kinderen.

 

Wanneer je kind medicatie moet nemen, vragen we je om dat zoveel mogelijk thuis te doen. Wanneer er toch medicatie moet toegediend worden in de opvang, vragen we een doktersattest met daarop:

• datum van het voorschrift

• naam van het kind

• naam van het medicament

• dosering van het medicament

• manier van toedienen

• tijdstip van toedienen

• duur van de behandeling

 

We noteren wanneer de medicatie is toegediend en zorgen voor de juiste bewaring.

 

Wanneer je kind behandeling met een aerosol nodig heeft, vragen we om ze bij voorkeur thuis toe te dienen. Indien dit onmogelijk is, vragen we dat je de behandelende arts verzoekt om een droge aerosol met voorzetkamer voor te schrijven, omdat dit beter geschikt is voor gebruik in de opvang. Vernevelaars worden immers snel besmet.

 

Naleving van de wet op bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 

Een kinderdagverblijf heeft wettelijk de toelating om gegevens op te vragen die behoren tot de persoonlijke levenssfeer.

Het kinderdagverblijf vraagt bij de inschrijving en tijdens het verblijf persoonlijke gegevens op over je kind en je gezin. Het gaat over administratieve gegevens van het kind, de ouders en het gezin, informatie over het gezinsinkomen en medische gegevens over het kind, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de opvang van je kind.

Het kinderdagverblijf kan ook sociale gegevens van je gezin noteren, wanneer dit relevant is voor de opvang van je kind.

Administratieve, medische en sociale gegevens worden opgevraagd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de leidinggevende.

Volgens de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heb je als ouder recht op toegang tot de administratieve gegevens die je kind, jezelf of je gezin betreffen en kan je verbetering ervan vragen.

 

Het kinderdagverblijf en al zijn medewerkers delen aan derden geen informatie mee over je gezin, over je kind of over zijn verblijf in het kinderdagverblijf. Wij nemen hier rond de nodige discretie in acht.

 

 

 

 

Financiële bepalingen

 

 

Bijdrage van het gezin

 

De prijs voor de opvang wordt niet vastgesteld op basis van het inkomen. Wij werken met een vaste dagprijs.De opvangprijs staat in verhouding tot de verblijfsduur van het kind in de opvang.

 

 

Voorschot

 

Bij de definitieve inschrijving van je kind vragen we inschrijvingsgeld van 20 euro die moet maar één keer betaald worden .Uw kindje krijgt dan een gepersonaliseerde fopspeen en kastje ter beschikking.

 

Sanctionerende vergoeding

 

Voor onderstaande zaken wordt een sanctionerende vergoeding aangerekend:

 

 

Facturatie en betalingsregeling

 

Je ontvangt maandelijks, telkens de 1ste dag van de volgende maand, een gedetailleerde rekening.

 

Je moet deze binnen de 10 kalenderdagen betalen. Je kan de wijze van betalen vrij kiezen. Omdat echter een correcte en tijdige betaling van de bijdrage belangrijk en noodzakelijk is voor de werking van de opvang, bevelen wij betaling via domiciliëring aan. Indien dit voor jou niet haalbaar of gewenst is, vragen we je om dit te melden aan de leidinggevende en af te spreken met welke andere betaalwijze je stipte betaling garandeert.

Bij laattijdige betaling krijg je een schriftelijke herhaling.

 

Bij herhaalde laattijdige betaling of bij niet betaling zonder voldoende reden, kan het kinderdagverblijf de opvang beëindigen. Het beëindigen van de opvang zal plaatsvinden wanneer de verschuldigde bijdrage van meer dan 2 maanden niet werd betaald.

 

Fiscaal attest

 

Het kinderdagverblijf verbindt zich ertoe je jaarlijks tijdig een correct ingevuld fiscaal attest te bezorgen. De FOD Financiën verbiedt het vermelden van de bijkomende bijdragen op het fiscaal attest.

 

Opzegmodaliteiten voor de ouders

 

Je kan de opvang beëindigen door dit ten minste één maand op voorhand te melden aan de leidinggevende.

 

Opzegmodaliteiten voor de voorziening

 

Het kinderdagverblijf kan de opvang eenzijdig schorsen of beëindigen wanneer je het huishoudelijk reglement of de individuele overeenkomst niet naleeft of wanneer je geen gevolg geeft aan de mondelinge en schriftelijke verwittigingen van het kinderdagverblijf.

 

De opzegging of schorsing worden per aangetekende brief meegedeeld met vermelding van de reden en de ingangsdatum.